Podmienky používania

Vitajte na www.UbytujNaSlovensku.sk

Pozorne si, prosím prečítajte nasledujúce podmienky používania nášho portálu. Vstupom do portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Spoločnosť www. ubytujnaslovensku.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady. Na používanie portál-u musíte súhlasiť s týmito podmienkami.

Ochranné známky a logá

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité v portály, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portál-u. (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti www.ubytujnaslovensku.sk, alebo klientom katalógu.

Obmedzená licencia; obmedzenia

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti www.ubytujnaslovensku.sk. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Ukončenie služieb / webovej stránky

Spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk môže monitorovať prístup na webovú stránku. Po ukončení týchto Podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

Linky na stránky tretích strán

Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako spoločnosťou www.ubytujnaslovensku.sk.. Spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky . Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorí ich pridal.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojný s naším portál-om, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti www.ubytujnaslovensku.sk v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa že si nebudete uplatňovať u spoločnosti www.ubytujnaslovensku.sk žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohoto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tohoto katalógu.

Odškodnenie

Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte spoločnosť www.ubytujnaslovensku.sk a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou.A to v prípade vášho porušenia týchto podmienok, alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.